Cám ơn sự thích thú của quý vị cho chương trình MOMS. Xin vui lòng liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi.

Điện thoại: 714.972.2610
Điện thoại miễn phí: 800.787.5858
Chuyển Điện Tín (Fax): 714.972.2620

Điện Thư: info@momsorangecounty.org

Địa chỉ: 1128 W. Santa Ana Boulevard
Santa Ana, CA 92703

Giờ: 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday

Cách khác, xin vui lòng điền vào đơn dưới đây với những câu hỏi hay yêu cầu.

Phiếu liên lạc

Danh sách Nhân viên

Giám Đốc của chúng tôi là Y Tá điều hành với 35 năm kinh nghiệm trong 2 lãnh vực Chăm sóc sức khỏe Thai Nhi cùng trẻ em và điều hành y tế hành chánh. Nhân viên thăm viếng tại nhà và người giáo dục y tế biết 2 ngôn ngữ: Anh Văn và Tây Ban Nha hay Tiếng Việt, và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về sức khỏe Thai Nhi cùng Trẻ Em và có bằng 4 năm đại học trong lãnh vực liên quan đến y tế. Họ được hổ trợ bởi một ban Y Tá quản lý tất cả các trường hợp.

Ban Lãnh Đạo

Pamela Pimentel, RN
Chief Executive Officer
714-352-3415
Điện thư

Yvette Bojorquez, RN
Chief Program Officer
714-352-3401
Điện thư

Kenna Little
Chief Financial Officer / Chief Operations Officer
714-352-3421
Điện thư

Michele Silva
Chief Development Officer
714-352-3420
Điện thư

Quỹ Phát Triển

Yvonne Sanders
Manager, Marketing
714-352-3427
Điện thư

Amanda Warner
Manager, Development & Special Events
714-352-3406
Điện thư

Dịch vụ của trạm y tế

Lee Ann Stone, RN
Director, Programs
714-352-3405
Điện thư

Molly Jensen, RN
Nurse Case Manager
714-352-3418
Điện thư

Cristiane Napolitan, RN
Nurse Case Manager
714-352-3404
Điện thư

Emily Rayburn, RN
Nurse Case Manager
714-352-3426
Điện thư

Điều Hợ