Cập nhật về khoản đóng góp – Tháng 11 năm 2020

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận lại các khoản đóng góp bằng hiện vật kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2021. Giờ đóng góp thông thường sẽ là Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm từ 9 giờ sáng – 4 giờ chiều

Điện thoại: 714.972.2610
Điện thoại miễn phí: 800.787.5858
Chuyển Điện Tín (Fax): 714.972.2620

Điện Thư: info@momsorangecounty.org

Địa chỉ: 1128 W. Santa Ana Boulevard
Santa Ana, CA 92703

Giờ: 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday

Cách khác, xin vui lòng điền vào đơn dưới đây với những câu hỏi hay yêu cầu.

Phiếu liên lạc